11(3-4)

HELL- TELEGRAFIE EEN MERKWAARDIGE, ZEER EFFICIENTE TECHNIEK UIT EEN RECENT VERLEDEN

J.SMEETS
Radio-Amateur ON4ASZ EA3DPB
Postbus 703
1000 Brussel

Samenvatting

In het begin van de jaren dertig vond Rudolf Hell een telegraaftoestel uit waarvan de letters niet gekodeerd waren, maar stuk voor stuk overgeseind werden als een soort miniatuur-facsimile’s. De zeer eenvoudige ontvangers konden Latijnse, Kyrillische en andere lettertekens afdrukken. Zij waren speciaal ontworpen voor radioverbindingen en bleven betrekkelijk vrij van storingen. Persagentschappen en legers waren de voornaamste gebruikers.
Maar wat is er van de toestellen der persagentschappen geworden ?

Résumé

Début des années 30, Rudolf Hell inventa un télégraphe dont les charactères n’étaient pas codés mais se transmettaient chacun comme une page miniature de fac-similé. Les récepteurs, extrêmement simples, pouvaient imprimer des charactères latins ou cyrilliques (ou autres). Plus spécialement conçus pour les liaisons radio, ils restaient relativement insensibles aux perturbations. Les agences de presse et les armées furent les principaux utilisateurs.
Mais où sont passés les appareils des agences de presse ?

Abstract

From the thirties until the middle of the sixties, Rudolf Hell’s printing telegraph was widely used by press agencies and armed forces. Characters were not encoded but were transmitted as micro-fascimil pages, thus looking similar to matrix printer characters. Receivers were extremely simple (Iittle more than an electromagnet hammering on a helix, with the paper running between them) and could print latin as well as cyrillic (and other) characters. Some radio amateurs still use the hell system, either with mechanical or with electronic devices (Computers). But what happened to the press equipment ?

Helltelegrafie is een systeem dat door Dr. Ing. Rudolf Hell in de jaren twintig is ontwikkeld en vanaf ongeveer 1932 tot ongeveer 1965 vooral in pers-agentschappen en voor militaire doeleinden is gebruikt.
Het is hoofdzakelijk ontworpen om met eenvoudige middelen een zeer betrouwbare overdracht van berichten over de radio, met direct drukkende toestellen, mogelijk te maken. Het specifieke van dit systeem is dat geen code wordt gebruikt, doch integendeel impulsen worden overgeseind die het in een mozaïek ontlede beeld van de letters weergeven. Men spreekt inderdaad ook van beeldtelegrafie. Wij gaan hier wat later op in.

Rudolf Hell is in Duitsland een bekende figuur. Thans bestaat in Kiel de firma Hell, die hoofdzakelijk apparatuur voor de telecommunicatie in de pers en diverse andere toepassingen produceert. In 1981 is Hell ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag door een groep radio-amateurs, die zijn systeem met enthousiasme gebruiken, gefeliciteerd, waarbij hem o.a. een met een Hell-telegraaftoestel geschreven tekts werd overgemaakt. Het telegrafie-systeem waarvan hier sprake is echter vooral als Siemens-Hell-Schreiber bekend geworden, omdat Siemens bij de produktie en verkoop betrokken is geweest.

[1A la fin du livre se trouvent : un tableau chronologique des principaux épisodes de la vie de Darwin ; une chronologie du voyage sur le Beagle, une carte avec le tracé des expéditions terrestres de Darwin, l’arbre généalogique des familles Darwin, depuis Erasmus, et Wedgwood, depuis Josiah, ainsi qu’une bibliographie comprenant les œuvres de Darwin, des biographies et des études sur l’évolution en général.

[2Il faut citer une préface de 40 pages de J. Riera, qui se place dans le contexte du concept d’évolution et en retrace l’histoire. On y trouve également quelques indications sur D. Papp et sur ce livre.

[3L’année 1982 a vu la célébration du centenaire de la mort de Darwin ; il n’est pas inutile de souligner que l’ouvrage a paru en 1983.info visites 370132

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française