9(1)suite

Deze belangstelling bestraat reeds in een zekere mate, ze kan echter, vertrekkend van een bestaande voedingsbodem opgedreven worden.

De aard van de bezoekers.
* gespecialiseerde binnen- en buitenlandse groepen.
- Bedrijfsbezoeken : het koppelen van een historisch « aperitiefje » wordt zeer
populair in het buitenland.
- Historisch geïnteresseerden die rond een bepaald thema of in een bepaalde regio een rondrit maken. Deze mensen verwachten een kwalitatief hoogstaand aanbod en dienen, bij gebrek hieraan, zelf hun eigen programma uit te stippelen.
* Scholen en edukatieve bezoekers.
- Als aanvulling op de vele binnenhuisprogramma’s kunnen didaktische rondleidingen, aangepast aan het niveau en de belangstelling van de leerlingen aangeboden worden. Het industrieel erfgoed leent zich daarenboven uitstekend om de band te leggen tussen ons huidige - vaak al te wetenschappelijk - lessenpakket en het verleden, juist omdat het zich op het raakpunt tussen beiden bevindt.
* De « gewone » toerist.
- De moderne sociologische studies over het toerisme maken een onderscheid tussen de passieve - zonnekloppende - en de aktieve- bezoekende - toerist.
Voor deze tweede groep bestaat er een uitgewerkt aanbod van attrakties, historische- en landschapsmonumenten. Hierbij dient te moeten worden vastgesteld dat bij deze historische monumenten de laatste twee eeuwen vaak overgeslagen worden. In het buitenland, met name in Groot-Brittannië bestaat er thans een belangrijke ontwikkeling op het vlak van deze « Industrial Heritage Tours ». Er werd een firma opgericht « Enrichment Travel ltd. » die vier volledig georganiseerde circuits aan groepen aanbiedt. In het kader van Heritage 84 ging ook de « British Tourist Authority » luidop mee het industrieel erfgoed propageren.

Door een nieuw thema in te lassen : het historisch produktieproces, leren wij de materiële resten en andere getuigen van het industrieel verlden kennen.

Dan is het belangrijk te onderzoeken welke thema’s in verband met dit verleden uitgewerkt kunnen worden voor het toerisme.

2.1 Mogelijke onderwerpen,
thema’s en aandachtpunten

Belangrijk is hier het vertellen van een goed en boeiend historisch verhaal. Dit verhaal wordt met industriële bouwwerken, machines en dokumenten geïllustreerd.
- De spitssektoren van de eerste industriële revolutie waren de textielnijverheid, de steenkoolontginning, de ijzerverwerkende industrie, konstruktienijverheid en scheepsbouw. Maar ook alle andere, meer ambachtelijke nijverheden zoals brouwerijen, glasblazerijen en zovele andere zijn goed toeristisch uit te bouwen.
- De wisselwerking tussen verschillende nijverheidstakken.
Als voorbeeld : stoomkracht-steenkoolmijnen, waar de steeds grotere vraag naar steenkool steeds diepere mijnen als gevolg heeft. Steeds grotere stoompompen zijn nodig om het water uit deze diepere mijnen te halen. Stoomkracht ook voor het vervoer van de steenkool naar andere stoommachines.
- De mijnbouw.
Thema’s :
het onstaan van steenkoolontginningen
steenkool als energiebron
mijndorpen.
- Het transport.
automobielen en -industrie
accomodatie langs de baan van herberg tot rustplaats naast de autobaan. _ de trein, de wereld van het station.
watertransport, kanalen en aanleg hiervan.
Havens.
Luchtvaart.
Ruimtevaart.
- Molens.
Verschillende types.
Molens als energiebron reeds vanaf 1890.
Brouwerijen en stokerijen
- Bouwmaterialen.
Beton.
Gietijzer
Steen : natuur- en baksteen.
De baksteen nijverheid ; de Rupelstreek.
- Openbare diensten.
Post.
Telefoon en telegraaf.
Scholen en internaten.
Administratie.
Markthallen en slachthuizen.

2.2 Het illustreren van deze mogelijke onderwerpen kan aan de hand van :
- Traditionele musea, waar machines en gebruiksvoorwerpen vanuit hun oorspronkelijke plaats naartoe werden gehaald.
- Openluchtmusea tonen hun relikten wel in hun natuurlijke omgeving, maar zoals bv. te Bokrijk niet meer op hun oorspronkelijke standplaats.
- In situ-musea waar de oorspronkelijke relatie tussen het gebouw of de machine duidelijk wordt.

De interpretatie van industriële sites en de presentatie in situ van gebouwen en processen, dienen een belangrijke aandacht te schenken aan de noden, streefdoelen en lokale gemeenschappen. Zulks vereist een strikte strategie en coördinatie. Deze moeten de gepaste wegen naar het doel aanduiden, maar er ook voor zorgen dat schade door overgebruik vermeden wordt. Binnen deze grenzen kan animatie van industriële sites een bijzonder waardevolle methode zijn om procédés voor te stellen die anders betekenisloos blijven. Het kan ook een manier zijn om de plaatselijke gemeenschappen bij het behoud van het industrieel erfgoed te betrekken.

Uit buitenlandse ervaringen blijkt dat er wel degelijk een belangstelling bestaat. Deze leidt tot het bezoeken en het ontdekken van een afgoed dat anders reeds gesloopt zou geweest zijn. Het toerisme lijkt ons een aangewezen manier om het industrieel erfgoed te ontdekken, te begrijpen en te behouden door het op een zinvolle en economisch verantwoorde manier te hergebruiken.

[1On peut cependant considérer comme dignes d’étude et de conservation certains bâtiments administratifs particuliers, comme par exemple un bureau de postes.

[2Par exemple, et pour se limiter au domaine français :
E. Carles, Une soupe aux herbes sauvages, s.l., 1977 ; A. Sylvère, Toinou, le cri d’un enfant auvergnat, Paris, 1980 réécrit par J. Malourie. Dans un autre registre, M. Gray, Au nom de tous les miens, Paris, 1971 réécrit par Max Gallo ou P.J. Helias, Le Cheval d’orgueil, mémoires d’un Breton du pays bigouden, Paris, 1975.

[3cf. l’excellente introduction à la problématique de l’histoire orale de J.P. Rioux, Histoire orale : essor, problèmes et enjeux, dans Cahiers de Clio, 75-76, 1983, pp. 29-48, parue dans un numéro thématique consacré à l’histoire orale appliquée à l’enseignement ; R. Thompson, Historiens et histoire orale dans Mémoires collectives. Actes du Colloque d’octobre 1982, Bruxelles, 1984 pp. 281-295. Voir aussi l’exposé systématique de J. Poirier, S. Clapier-Valladon, P. Raybaut, Les récits de vie. Théorie et Pratique, Paris, 1983 ainsi que H. Gaus, B. De Graeve, F. Simon, A. Verbruggen-Aelterman, Alledaagsheid en mondelinge geschiedenis, Gent, 1983.

[4Citons ici quelques ouvrages-cadres pour l’interprétation de la mémoire orale : M. Halbweghs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, 1975 (réed.) ; A. Leroy-Gourhan, Le geste et la parole, 2 vol. Paris, 1965 ; P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Paris 1982 R. Thompson, The voice of the past, Oxford, 1978. Voir aussi divers textes édités dans Mémoires Collectives, Actes ... op. cit. P. Charaudeau Langage et discours. Paris 1983.

[5Par exemple, en Belgique, les réalisations du laboratoire Paul Brien d’Etude de l’Environnement à Treignes (ULB) et du Musée de la Pierre à Maffle (cf. Mémoires collectives, op. cit., et Cahiers de Clio, op. cit.).

[6C. Billen, Le portrait du patron, texte présenté au Ve Congrès international d’histoire orale à Barcelone, 1985.
Voir aussi D. Voldman, Entretiens avec les reconstructeurs, Contribution à l’étude d’un groupe de décideurs (France 1940-1950), Documents du Congrès cité ci-dessus, pp. 497-504 ; A. Pinol, Transformation du travail et histoire orale. L’exemple de la rationalisation aux usines Berliet pendant l’entre-deux-guerres, 4e Colloque International d’histoire orale, Aix en Provence, 1982, pp. 507-519.

[7 Moniteur belge du 31 décembre 1980.

[8Moniteur belge du 15 août 1980.

[9Moniteur belge du 5 septembre 1931.

[10Moniteur belge du 10 septembre 1976.

[11 Arrêté du 7 août 1976.

[12Arrêté du 30 juin 1982.

[13Arrêté du 14 mars 1979.

[14Arrêté du 16 octobre 1975, avec extension le 7 juillet 1976.

[15 Arrêté du 17 avril 1980.

[16Arrêté du 24 mars 1978.

[17Arrêté du 1er juin 1978.

[18Arrêté du 7 novembre 1978.

[19 Arrêté du 13 octobre 1980.

[20Arrêté du 30 juin 1982.

[21Arrêté du 20 mai 1983.

[22Cet article doit beaucoup à celui qui a été publié par Mme Ghislaine De Bièvre, Directeur de l’Administration du Patrimoine culturel dans le n° 1 (4ème trimestre 1984) de Patrimoine Industriel (Bulletin trimestriel de l’A.S.B.L. « Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles ») pp 8-9, sous le titre « Activités de la Communauté française en matière d’archéologie industrielle ».

[23De wet van 7.8.1931 op he ! behoud van monumenten en landschappen bepaalde het behoud van wat in historisch, artistiek of wetenschappelijk opzicht van nationaal belang was. Het decreet van 1976 kadert in deze wet, die geldig blijft voor de Brusselse Agglomeratie en voor de bescherming van landschappen.

[24In 1972 wordt de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg (R.M.L.Z.) opgericht.
Deze dienst wordt operationeel vanaf 1973.
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen - Nederlandstalige Sectie - stelt zich onmiddellijk positief op tegenover de industrieel-archeologische beschermingsvoorstellen van de R.M.L.Z. In 1983 wordt de R.M.L.Z. in de Vlaamse Administratie opgenomen onder de benaming : Bestuur Monumenten en Landschappen (B.M.L.). Het B.M.L. bezit een « afdeling industrieel erfgoed », opgericht in 1977.

[25Het industrieel erfgoed wordt systematisch opgenomen in de inventarissen « Bouwen door de eeuwen heen, in Vlaanderen », uitgegeven door het Ministerie van Cultuur.
Het samenstellen van gedetailleerde tematische inventarissen per bedrijfstak, zou echter de evaluatie van het industrieel erfgoed in hoge mate vergemakkelijken.

[26De subsidiëring gaat van 30/50 % (privé-initiatief) tot 60 % (overheidsinitiatief). Het Besluit van 30.3.83 bepaalt de erkennings- en betoelagingsmodaliteiten voor herwaarderingsgebieden.

[27De subsidiëring wordt geregeld door het « decreet houdende de bekrachtiging van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 1 juli 1982 tot bepaling voor het Nederlandse taalgebied van de verdeling der kosten voor werken aan beschermde monumenten dd. 17.11.1982 ».

[28Besluit van de Vlaamse Executieve dd. 27.3.85 (ter vervanging van het Min. Besluit van 21.10.80).
Uitzonderlijk kan deze som tot 2.000.000 F opgetrokken worden.

[29Zie hierover : Witboek van het Cultureel Onroerend erfgoed, Koning Boudewijnstichting, Brussel 1981, pp. 37 e.v.

[30Wet van 29.3.1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening.
- Koninklijk Sesluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen van 28.12.1972.

[31Zie hierover : Algemeen Reglement van de Arbeidsbescherming (ARAB), Titel I.

[32Deze gevallen kunnen bijvoorbeeld op advies van het Bestuur Monumenten en Landschappen worden aangeduid.

[33Hiervan bestaan er spontane voorbeelden zoals : SANTENS N.V., Watermolenweg 2-4 te Oudenaarde, gevestigd in een textielfabriek van rond 1900

[34Zie hierover J. Verhelst, De archiefwet en haar uitvoering, in : Monumenten en Landschappen, 2e jg. nr. 6 nov.-dec. 1983.

[35Over Europese regelingen kunnen wij het vooralsnog nog niet hebben. Dit valt buiten het bestek van dit artikel.
Wel willen wij verwijzen naar de regelingen in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling : bepaalde tewerkstellingsprojecten kunnen hiermee gesubsidieerd worden, wat voor het industrieel erfgoed een laterale steun kan betekenen. Waarom zouden aldus projecten, die oudere of ambachtelijke technieken op economische basis toepassen, niet kunnen gepromoveerd worden ?
Ook hiermee is de industriële archeologie uiteraard gebaat.

[36Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie, l’Etude et la Mise en valeur du Patrimoine industriel, 48, rue Saint-Lambert, F-75015 Paris.

[37Voir ci-dessus : Jacques Liébin, Le patrimoine immobilier.

[38Bois-du-Luc 1685-1985, Ecomusée régional du Centre, La Louvière, 1985, 180 pages.

[39Rue de la Colonne, 1 à 1080 Bruxelles.

[40Au Bois-du-Luc, un Centre de Recherche en Fonderie a été installé dans l’ancienne fonderie du charbonnage.

[41
La rénovation des Carrés du Bois-du-Luc, malgré sa lenteur, nous paraît un bon exemple de réhabilitation d’un habitat ouvrier ancien (1838-1853).

[42Ecomusée de Fourmies-Trélon (France), rue François Deleplace, F-5910 Fourmies.

[43Linters A. ea. Industriële Archeologie-Renovaties, Gent 1985.

[44 Kidney W.C. Tamera Stichting vzw. mededelingsblad nr. 1 jrg. 1 p. 3-14, Hasselt 1974.

[45 Wissels R., Een industrieel-archeologisch museum te Hasselt in Hasselt tussen korrel en
borrel Hasselt, 1981, p. 79-84.

[46Kidney W.C. Working Places. The adaptive use of industrial buildings ; 1976.

[47 Kidney W.C. Historic preservation of engineering works, New York 1978.

[48Alfons Thijs, Industrial archaeology as a branch of the study of the history of material culture, some theoretical and methodological considerations, dans Revue Belge d’Histoire Contemporaine, t. VI, 1975, 1-2, pp. 145-157.
J. Pazdur, L’histoire de la culture matérielle en Pologne, dans Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, t. 17, 1962, pp. 75-84.

[49J. Liébin, Le site industriel du Bois-du-Luc, base de l’Ecomusée régional du Centre, dans Bois-du-Luc 1685-1985, La Louvière, 1985, pp. 127-129 (la notion d’Ecomusée).

[50The Institute of Industrial Archaeology. Master’s and diploma courses, Ironbridge Gorge Museum, Ironbridge, Telford, Shropshire TF8 7AW, U.K,

[51T. O’Driscoll. Tourisme et patrimoine. In Forum, Conseil d’Europe, n° 24, 1984, p. 3-4.
H. Behague. Itinéraires pour découvrir le patrimoine industriel. In Forum, Conseil d’Europe, n° 24, 1984, p. 14-15.

[52 M. Kosters. Focus op toerisme. ’s Gravenhage, 1981, p. 4-13.

[53Ons industrieel erfgoed. Jaarboek Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, dl 1, Gent, 1982, p. 28.info visites 228637

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française