Statuten

De tekst van de hieronder vermelde statuten bevat het geheel van de veranderingen
vanaf de stichting van de vereniging

Oorspronkelijke tekst: Belgisch Staatsblad van 22 april 1958 (nr. 2512)
Laatste wijzigingen: Belgisch Staatsblad van 11 mei 2006 (nr. 80937 )

Mede-oprichter van het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
22 april 1958

Arnould, M., hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel
De Smet, A., adjunct-conservator bij de Koninklijke Bibliotheek
Hoyoux, J., bibliothecaris bij de Universiteit te Luik
Liebaers, H., hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek
Massart, L., hoogleraar aan de Universiteit te Gent
Michel, H., ingenieur A. I. Br. , voorzitter van de Belgische Federatie van Wetenschappelijke Verenigingen
Rome, A. (kanunnik), hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven
Sauvenier-Goffin, E. (mevr.), bibliothecaris bij de Universiteit te Luik

Benaming, maatschappelijke zetel

Art. 1. De vereniging wordt genoemd Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Haar zetel is gevestigd Keizerslaan 4 te 1000 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Doel

Art. 2. De vereniging stelt zich tot doel het onderzoek op het gebied van de geschiedenis der wetenschappen te bevorderen en eraan deel te nemen, meer bepaald door publicaties, tentoonstellingen en colloquia.

Leden

Art. 3. Het aantal leden is onbeperkt; het mag niet minder zijn dan vijf.

Art. 4. De raad van bestuur beslist over het aanvaarden van nieuwe leden. De leden kunnen uit de vereniging treden overeenstemming van de bepalingen van de artikelen 4 en 12 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 5. De leden van de vereniging komen elk jaar in algemene vergadering bijeen, in de loop van het eerste semester. Telkens wanneer hij dat nuttig acht, kan de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen

Art. 6. Alle leden van de vereniging moeten ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering schriftelijk tot de algemene vergaderingen worden uitgenodigd. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.

Art. 7. De bevoegdheid van de algemene vergadering wordt bepaald door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 8. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet schriftelijk aan de leden worden meegedeeld, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering die over dit voorstel een beslissing moet nemen.

Raad van Beheer

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad die minimum vier en maximum zeven leden telt en door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd. De algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek of zijn vertegenwoordiger maakt ex officio deel uit van de raad, met raadgevende stem of als stemgerechtigde naargelang zijn keuze bij aanvang van zijn mandaat en ongeacht de taalrol waartoe hij behoort. De taalkundige pariteit wordt nageleefd bij de benoeming van de vier of zes overige leden van de raad. De leden van de raad worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Aftredende bestuurders kunnen opnieuw worden verkozen voor een periode van vijf jaar. Bij elke vacature van een mandaat van bestuurder benoemt de algemene vergadering, op haar eerstvolgende vergadering, een nieuwe bestuurder die het mandaat beëindigt van degene die hij vervangt.

Art. 10. De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter, telkens wanneer de belangen van de vereniging zulks vereisen.

Art. 11. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden; bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 12. De raad van bestuur geniet de ruimste bevoegdheden. Hij is bevoegd voor alles wat krachtens de wet of de statuten niet is voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen. De raad van bestuur benoemt, zelf of via gevolmachtigde(n), de personeelsleden van de vereniging en ontslaat hen. Hij bepaalt hun taken en hun wedde. Hij mag alle schenkingen en legaten aanvaarden. Hij mag, op eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden of een deel daarvan overdragen aan een van zijn leden of aan een derde.

Art. 13. De leden van de raad van bestuur wijzen onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter en de ondervoorzitter moeten tot een verschillende taalrol behoren. De voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij afwezig is, de bestuurder die wordt aangewezen om hem te vervangen, zit de algemene vergadering voor.

Art. 13bis. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in haar betrekkingen met derden en is haar officiële woordvoerder, zit de algemene vergaderingen en de vergaderingen van de raad van bestuur voor, roept de algemene vergaderingen samen zoals bepaald in artikel 10 van deze statuten, ontvangt de kandidaturen voor elke verkiezing van nieuwe leden of bestuurders. De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter waar in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de voorzitter en ziet toe op het inrichten van de verkiezing van een nieuwe voorzitter in geval van definitieve onbeschikbaarheid. De secretaris roept de vergaderingen van de raad van bestuur samen, stelt de notulen van de algemene vergaderingen op, waakt over de goede werking van de vereniging en voert de lopende administratieve taken uit. De penningmeester houdt de boekhouding bij en stelt de begrotingen en jaarrekeningen voor op de algemene vergadering.

Schatkist

Art. 14. De middelen behelzen de subsidies die openbare diensten toekennen, alsook alle niet-voorzienbare middelen. De leden betalen geen bijdrage.

Art. 15. Het dienstjaar wordt elk jaar op 31 december afgesloten. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Ontbinding, statuutwijzigingen

Art. 16. In geval van ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen overgedragen aan een instelling die soortgelijke oogmerken nastreeft. De raad van bestuur is belast met de vereffening.

Art. 17. Alles wat niet voorzien wordt in onderhavige statuten, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.info visites 370902

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française